Årsmöte triathlonsektionen

Lördag 26 februari kl 10-12 kansliet Vilundabadet

Eftersom vi ämnar servera lättare förtäring för dem som simmat innan vill vi veta hur många som kommer, anmälan till chefen@vsstriathlon.se senast 18/2.

Motioner ska lämnas till styrelsen skriftligen senast 18 februari, styrelsen@vsstriathlon.se

Dagordning enligt följande:
1. Mötets öppnande
2. a/ Val av mötesordförande
b/ mötessekreterare c/två (2) justeringsmän tillika rösträknare

3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning.
5. Val till styrelsen a/ ordförande – om/nyval på ett år. b/styrelseledamöter 2 st på två år c/valberedning – val 1 år.
6. Verksamhetsberättelse 2010 och ekonomisk rapport.
7. Budget 2011
8. Inkomna motioner
9. Mötets avslutande

Allmän information efter avslutad årsmöte om kläder, tävlingar, web etc.

Väl mött!
Styrelsen; Anne Juretic, Endre Barat, Peter Agelii, Matilda Karlsson, Jonas Jarlmark Näfver